חיפוש=

להתנגש במוצב, לאלתר פתרונות, לשמור על קור רוח